MČ Praha 20 obdržela posudek posudek o vlivech záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“ na životní prostředí.

Textová část posudku je přiložena k tomuto článku. Celý posudek, včetně všech příloh, stanovisek územně samosprávných celků, dotčených orgánů státní správy, spolků a veřejnosti se nachází v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA na www.cenia.cz/eia a na stránkách Ministerstva…

REKONSTRUKCE ULICE NÁCHODSKÁ 1.část

Vážení spoluobčané, od 3. do 30. července bude probíhat první etapa stavební akce „Rekonstrukce komunikace Náchodská“ První rekonstruovanou částí této komunikace bude úsek od čerpací stanice pohonných hmot Lukoil v blízkosti křižovatky Hartenberská x Náchodská po křižovatku s ulicí Stoliňská.…