O Projektu

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST A MÍSTNÍ AGENDA 21

V roce 1988 iniciovala OSN – Světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní Projekt Zdravé město (WHO Healthy Cities Project), ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za patnáct let trvání projektu vzniklo v Evropě 1300 Zdravých měst ve 31 zemích. Zdravá města realizují místní Agendy 21, jsou součástí Evropské kampaně udržitelných měst a obcí (Aalborgská charta).

Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i ve městech České republiky. V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR). Od roku 2003 je asociace otevřena všem formám municipalit. Asociaci dnes tvoří několik desítek měst, obcí, mikroregionů a krajů.

Řádní členové asociace se zapojují do postupu strategického rozvoje v souladu s požadavky EU: udržitelným rozvojem a aktivním zapojením veřejnosti do diskusí o současných záměrech i o místní či regionální budoucnosti.

Postup k vizi „Zdravého města, obce, regionu“ samozřejmě není pouze záležitostí vedení městské části, zastupitelstva či úřadu – neobejde se bez každodenní úzké spolupráce s řadou místních odborných i nevládních partnerů (odborných institucí, nevládních organizací, škol, firem) i s nejširší veřejností.

Ve Zdravých městech, obcích a regionech můžete najít praktickou ukázku, co v praxi znamenají pojmy místní Agenda 21 (podpora udržitelného rozvoje na místní úrovni s aktivním zapojením veřejnosti) i LEHAP (místní akční plán zdraví a životního prostředí) – a zejména celková „dobrá správa věcí veřejných“ (good governance).

Městská část Praha 20 se stala členem Národní sítě Zdravých měst ČR 6. listopadu 2013 na valné hromadě členů asociace konané v Hodoníně.

Základní myšlenkou našeho projektu je další rozvoj otevřené, vzkvétající, nápadité, udržitelné městské části pro kvalitní život občanů umožňující jejich aktivní podíl při rozhodováni o celkovém rozvoji městské části.

Cílem našeho snažení je zvyšovaní kvality života obyvatel Horních Počernic, podpora zdraví a to vše při respektováni principů udržitelného rozvoje, který je v souladu se strategickým plánováním a probíhá za předpokladu zapojení veřejnosti. Udržitelný rozvoj představuje takový rozvoj, který uspokojuje potřeby současné generace bez ohrožování možností budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby.

Zdravou městskou část je nutné chápat jako dlouhodobý a stále vyvíjející se projekt, který předpokládá aktivní zapojení obyvatel do rozvojových aktivit města. Nelze tedy chápat pojem „Zdravá městská část“ jako současný a ukončený stav městské části.

Projekt „Zdravá městská část Horní Počernice „„  se zaměřuje na všechny oblasti života, které mohou mít vliv na zdraví a pohodu obyvatel naší městské části. Není to ale pouze stav prostředí, ale zejména životní styl lidí, jejich spokojenost .

 

Našimi cíli a prostředky v tomto projektu jsou

  • zlepšovat kvalitu života a zdraví obyvatel s výhledem na dlouhodobou budoucnost
  •  strategicky řídit rozvoj městské části
  •  zapojovat veřejnost do plánovacích procesů, komunikovat, vytváříme partnerství
  •  sdílet  své zkušeností a vyměňovat  si dobrou praxi
  •   zavádět metody kvality pro efektivní práci úřadu jak uvnitř, tak vůči veřejnosti.
  •  pořádat  osvětové kampaně – Den Země, Národní dny bez úrazů, Dny zdraví
  •  realizovat  projekty/akce pro podporu zdraví ,např. Bezpečně na kole na prázdniny, měření zdravotních ukazatelů, apod.
  •  podporovat neziskový sektor – každoročně vyhlašovat  grantový systém na podporu aktivit organizací