MAP SNÍŽENÍ ZÁTĚŽE OBYVATEL HLUKEM A ZNEČIŠTĚNÝM OVZDUŠÍM

NPZP_povinná publicita_banner A4_rgb

MČ získala rozhodnutím ministra životního prostředí ČR finanční podporu ze Státního fondu životního prostředí prostřednictvím podle podmínek Národního programu Životního prostředí. Na základě toho MČ zpracovává „Místní akční plán na snížení zátěže občanů MČ Praha 20 hlukem a znečištěným prostředím s využitím zkušenosti místní Agendy 21″ dále jen MAP.
Součástí projektu jsou mimo vlastního zpracování MAP také vzdělávací akce určené pro veřejnost:
MAP bude obsahovat:
- situační analýzu-shrnutí dostupných dat/informací(měření,studie,plány)
- výsledky měření dat: měření anorganických a organických polutantů v ovzduší a hluku na 3 vybraných lokalitách bylo provedeno 24 hodinové měření (na 1 lokalitě hluk, na 1 lokalitě polutanty a na 1 lokalitě současně hluk i polutanty).
- vyhodnocení naměřených dat a zpracování rozptylové studie
- vyhodnocení naměřených dat a zpracování hlukové studie
- zpracování návrhu opatření ke snížení zátěže obyvatel MČ hlukem a znečištěným ovzduším
akce související s projektem určené veřejnosti:
- osvětová akce v rámci oslav Dnů Země tématicky zaměřená na ovzduší 22.4.2017 před ZŠ Ratibořická ve spolupráci se školami
- workshop zkušenosti Dobré praxe, přednášky odborníků v oblasti zátěže obyvatel hlukem a znečištěným ovzduším 13.6.2017 ve spolupráci se zpracovatelem MAP Ekola group, a.s.
- prezentace výsledků měření a návrhů na setkání s občany 26.9.2017 od 17:00 hod ZŠ Bártlova

prezentace přednesené na workshopu 13.6.2017
Prezentace_workshop_EKOLA_II_hluk

Prezentace_workshop_CVUT_doprava

Prezentace_workshop_RSD

Mereni+opatreni_Horni_Pocernice

Prezentace_workshop_ECO-ENVI-CONSULT_ovzdusi

Prezentace_workshop_EKOLA_I_hluk