MČ Praha 20 obdržela posudek posudek o vlivech záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“ na životní prostředí.

Textová část posudku je přiložena k tomuto článku. Celý posudek, včetně všech příloh, stanovisek územně samosprávných celků, dotčených orgánů státní správy, spolků a veřejnosti se nachází v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA na www.cenia.cz/eia a na stránkách Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz/eia a to pod kódem záměru MZP472.

Do posudku můžete také nahlédnout v úředních hodinách na Odboru životního prostředí a dopravy.
Posudek_text